Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Административни услуги

Име на документа
Преглед
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Издаване на диплома за средно образование.
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА