Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

Име на документа
Преглед
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище (2019/2020)
СТРАТЕГИЯ за развитието на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев” (2016/2020)
СТРАТЕГИЯ за намаляване на отсъствията на учениците (2019/2020)
Спортен календар (2019/2020)
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи (2019/2020)
Програма за превенция за ранното напускане на училище (2019/2020)
Правила за получаване на стипендии (2019/2020)
Правилник за дейността на училището (2019/2020)
План за работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици с наложени санкции, които са в риск от отпадане поради проблемно поведение и безпричинни отсъствия (2019/2020)
Етичен кодекс на училищната общност (2019/2020)

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА