Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

Име на документа
Преглед
Документи по програма за извънкласни дейности.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
План за работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици с наложени санкции, които са в риск от отпадане поради проблемно поведение и безпричинни отсъствия
Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за дейността на училището
Критерии за отпускане на стипендии на учениците (за първи срок на учебната 2018/2019)
Заповед на Министъра на образованието и науката за разпределяне на учебното време за 2018-2019
Дневен режим (2018/2019)
График за консултации на учители с ученици (2018/2019)


FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА