Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Специалности


Икономическа информатика

Икономическа информатика е дисциплина създадена в Германия под името „Wirtschaftsinformatik“, и води началото си от шейсетте години на двадесети век. Специалността обхваща: Наука, която се занимава с описание, разработване, оформяне и прогнозиране на базиращи се на компютър информационни системи и приложението им в икономиката и администрацията.

Тя се разбира като самостоятелен и интердисциплинарен предмет, най-вече между наука за икономиката на предприятията и информатика.

Обучението се осъществява по учебен план с разширено/интензивно изучаване на английски език.

Съгласно държавните образователни изсквания за придобиването на квалификация по професията 482010 „Икономист-информатик” от област на образование „Информатика” и професионално направление 482 „Приложна информатика” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение след завършване на обучението си учениците придобиват следните професионални и социални компетенции:

☛ Умения да извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни;
☛ Умения да създават и използват web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги;
☛ Умения да инсталират и администрират необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;
☛ Работа със специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител според икономическия сектор и мащабите на организацията;
☛ Социални умения свързани с работа в екип, осъществяване на ефективна комуникация с колегите, както и владеенето на няколко чужди езика са също важни за успешната професионална реализация на икономист-информатиците;
☛ Изграждане на личностни качества като отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност и дисциплина, които спомагат за качественото обработване на данните, свързани с дейността и финансите на организацията;
☛ Знания свързани със стопанското устройство на страната, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса;
☛ Знания за принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови и счетоводни данни;
☛ Умения да следят промените и тенденциите в сферата на финансовото управление на бизнеса.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, и държавни квалификационни изпити, учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация за професия „Икономист-информатик”. Придобиват трета професионално-квалификационна степен.

Завършилите ученици имат възможности за професионална реализация във всички сфери на пазарното стопанство, заемане на длъжности в областта на информатиката, както и професиите от групите: „Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”, „Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент”, „Икономисти”.

Съчетанието на знания от двете от най-атрактивни области – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми.

Випускниците с професия „Икономист- информатик” могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.„Организация на хотелиерството”

Обучението се осъществява по учебен план с разширено/интензивно изучаване на английски език. Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, и държавни квалификационни изпити, учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация за професия „Хотелиер”. Придобиват трета професионално-квалификационна степен.

Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги.

В резултат на обучението учениците натрупват професионален опит в туристическата дейност и се утвърждават като управленски кадри в сферата на туризма и като бъдещи собственици на хотелиерски бизнес.„Кетъринг”

Обучението се осъществява по учебен план.

Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки. Кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване. Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции. Кетъринг спестява време и усилия, организира събития или мероприятия. Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетърингови услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие, носи отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, и държавни квалификационни изпити, учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация за професия „Ресторантьор”. Придобиват трета професионално-квалификационна степен.

Подготовката по специалност Кетъринг дава възможност за успешна реализация в системата на туризма и отдиха - туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност, както у нас, така и в други страни.„Производство на кулинарни изделия и напитки”

Специалността е от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.

Обучението се осъществява по учебен план.

Готварството е едно от най-старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят в богато разнообразие ястия и напитки, които да бъдат вкусни, хранителни и полезни за организма.

Ако обичате да готвите, ако харесвате вкусно приготвеното, добре оформеното и красиво поднесено ястие и искате да се забавлявате и печелите пари от това, тогава – вашето място е при нас!

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, и държавни квалификационни изпити, учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация за професия „Готвач”. Придобиват втора професионално-квалификационна степен.

Завършилите специалността могат да работят в:

☛ заведения за обществено хранене / ресторанти, кафе-сладкарници, барове и бърза закуска/, хотели, ученически столове като готвачи.

Специалността е съобразена с:

☛ възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение и интерес от страна на родители и ученици.
☛ най-новите изисквания на Европейския съюз и с нарасналото търсене на такива специалисти у нас и в чужбина.

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА