Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Ключови дигитални умения „Тайни на Еxcel”

На 18.02.2020 г. в РПГ „Н.Стойчев” се проведе представителна изява на клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Тайни на Еxcel”, по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на групата е инж. Олга Юрукова. Темата на предствителната изява бе „Изграждане на формули и функции VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP и др.” Ученичките Кристина Кондева и Мария Бучкова от X б клас предствиха изготвената от тях презентация пред останалите ученици от групата. Гост на събитието беше г-жа Пенева – директор на училището. На 07.04.2020 год. с присъствие на родители на ученици от клуба се проведе публична изява на тема „Решаване на практически задачи в Excel”. От преподавателя бяха подготвени две задачи по темата, като учениците избраха задача №1. По решението на задачата работиха всички ученици, като най-добре и бързо се справи Радослав Милин от X а клас. Ученичката Михаела Найденова от X б клас изготви презентация по темата. Гост на публичната изява беше г-жа Пенева. Изявите бяха проведени с помощта на on-line платформа. Благодарим на всички ученици за старанието и им пожелаваме нови творчески успехи!

Коментари


FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА