Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Ремонт и саниране на фасадите на учебния корпус на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“, гр. Разлог, област Благоевград

Преглед
ПРОТОКОЛ
Обява
Информация за обява
Проект на договор
Техническа спецификация
Указания

Образци

Преглед
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки
СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО
СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.66, ал.1 от Закона за обществените поръчки
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

9-13 ноември 2020

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА