Alpha version - Алфа версията е прототипна версия. Тя не е предназначена за официална употреба и се прави с цел да се уточнят функционалности, да се открият и опишат бъгове, които да бъдат отстранени. Моля да ни извините!

Училищен парламент за учебната 2019/2020г.Учениците от РПГ „ Никола Стойчев“ започнаха своята активна дейност като членове на училищния парламент(УП). В състава на парламента влизат ученици от 8 до 12 клас. Стартът на училищния парламент бе даден на 27.09..2019г.Дейностите на УП се изпълняват под ръководството на г-жа Анета Тумбева, г-жа Мария Арнаудова и г-жа Димитрина Белухова.

I.Членове на УП
1. Отговорници на випуските.
1.1 Ангажират се да изпълняват всички задължения, възложени им от УП.
1.2 Представят позицията и мнението на класовете от випуска,за който отговарят при отсъствие на даден отговорник от същия випуск.
1.3 Известяват отсъствалите отговорници на класове от своя випуск относно решения и промените,направени на последното събрание на УП.

II Събрания на УП
1.Провеждат се минимум веднъж месечно.
2. На тези събрания се определят задачите и приоритетите на УП за следващия месец.
3. Разпределят се задълженията между членовете на УП.
4. Прави се отчет на дейностите за предходния месец и тяхната оценка.

III. Направления на УП:
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

IV. Обект на дейност:
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

V. Цели:
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

VI. Задачи:
1. Развитие на въображението на ученика.
2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

FACEBOOK

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

РЕКЛАМА