Работа по Проект BG 05M2OP001-2.014.0001

"Подкрепа за дуалната система на обучението"

В този проект участват учениците от 10 А клас, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".

Проектът предоставя на учениците от Първи гимназиален етап да участват в пробни стажувания в партниращи предприятия, с цел запознаване с реалните работни условия в предприятието, за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа, за което получават стипендия.

Целта е учениците да имат възможност да придобият допълнителни знания и умения по чужд език - английски език и професионална подготовка за ученици, които се обучават в 10 клас на Първи гимназиален етап. Всеки ученик успешно завършил пробното стажуване и допълнителното обучение по чужд език и професионална подготовка, получават сертификат.

В проектът участват също учениците от 11 А клас, специалност "Кетъринг". Те са преминали пробното стажуване и допълнителното обучение по чужд език и професионална подготовка, за което са получили сертификати.

Сега се обучават в реална работна среда 2 дни от седмицата.