Спечелен проект по Еразъм + 2024 г.

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ е с одобрен проект на тема: „Внедряване на дигитални методи в оценяването и преподаването и участие на ученици в състезания по професията за по- добро професионално образование“. Проектът е по програма Еразъм+, ключова дейност 1, с регистрационен № КА122-VET-912862B9, с координатор г-жа Наталия Попова

Една от основните цели на проекта е повишаване на дигиталните умения и компетенции на учителите, а очакванията от получените знания, е създаването на интерактивни е - ресурси, е - обучителни игри, които да бъдат приложени за нуждите на професионалното образование на учениците. За реализирането на тези дейности ще се проведе обучение на учители от гимназията в гр. Манавгат, Турция.

Предвиждат се международни пътувания и на ученици, които ще вземат участие в състезания, които ще се фокусират върху кулинарните техники и предизвикателствата на кулинарията.

Екипът на гимназията е мотивиран да овладява дигитални умения, за да може да подготви учениците за бъдещата им реализация.

Работа по Проект BG 05M2OP001-2.014.0001

"Подкрепа за дуалната система на обучението"

В този проект участват учениците от 10 А клас, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".

Проектът предоставя на учениците от Първи гимназиален етап да участват в пробни стажувания в партниращи предприятия, с цел запознаване с реалните работни условия в предприятието, за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа, за което получават стипендия.

Целта е учениците да имат възможност да придобият допълнителни знания и умения по чужд език - английски език и професионална подготовка за ученици, които се обучават в 10 клас на Първи гимназиален етап. Всеки ученик успешно завършил пробното стажуване и допълнителното обучение по чужд език и професионална подготовка, получават сертификат.

В проектът участват също учениците от 11 А клас, специалност "Кетъринг". Те са преминали пробното стажуване и допълнителното обучение по чужд език и професионална подготовка, за което са получили сертификати.

Сега се обучават в реална работна среда 2 дни от седмицата.