Организация на хотелиерството

Срок на обучение – 5 години, с интензивно обучение на английски език. Завършилите получават трета степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“.

Обучението включва:

  • Разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или френски по избор/

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

  • Организация и ръководене на различните сектори на хотела;
  • Умения за посрещане, настаняване, изхранване и обслужване на туристите;
  • Планиране и организиране на допълнителни дейности в хотела, свързани с екскурзоводство и туристическа анимация;
  • Управление на технологиите, прилагани в хотелиерството и ресторантьорството;
  • Овладяване на съвременни маркетингови и рекламни концепции за стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт;
  • Работа със специализиран софтуер;
  • Производствени практики на учениците в България и извън страната в реална работна среда в хотели от висока категория;

Професионална реализация

Завършилите могат да работят на позиции: администратор в хотел, управител хотел, управител къща за гости, управител мотел, управител къмпинг, ръководител отдел в хотел.