Нормативни документи

Административни услуги

Графици

Бланки за документи

Училищен вестник

РПГ “Никола Стойчев”

Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм. През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

Upgrade to PRO to use this Table element

Get a PRO plan

Дневен режим за

2021 – 2021

Седмична програма за

втори срок

2021 – 2022

График

Самостоятелна форма

на обучение

График

Класни и контролни работи II срок през учебната 2021/2022

График за консултации на учители с родители

График за консултации на учители с ученици

Заявления

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Заявление за прием в VIII клас

Заявление за прием в XI клас

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Заявление от родител

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за академична справка

Заявление за достъп до обществена информация

Upgrade to PRO to use this Table element

Get a PRO plan