Нормативни документи
Административни услуги
Защита на лични данни
Училищен вестник
Графици
Бланки за документи
Училищен вестник

РПГ „Никола Стойчев“

Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм. През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

ТИП ДОКУМЕНТ                                        
Правила за движение на документооборота 2022/2023
Правила за работа с Електронен Дневник 2022/2023
Етичен Кодекс 2022/2023
Мерки за осигуряване на качеството на професионално образование 2022/2023
План за Безопасност на движението по пътищата 2022/2023
Правилник за дейността на РПГ „Никола Стойчев“ 2022/2023
План за квалификационната дейност 2022/2023
План за ОРЕС 2022/2023
 План за подкрепа на ученици 2022/2023
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд  2022/2023
Училищни учебни планове  – Дневна форма на обучение
Училищни учебни планове – Самостоятелна форма на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред 2022 – 2023
Равни възможности за ученици от уязвими групи 2022 – 2023
Противоепидемични мерки в условия на COVID-19. 2022 – 2023
Мерки за повишаване качеството на образование 
Правила за получаване на стипендии 2022/2023
Стратегия за развитие 2020 – 2024
Вътрешни правила за формиране на работната заплата
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Правила за движение и съхранение на документи с фабрична номерация
Училищен парламент 2022 – 2023
Информация за делегирания бюджет
ПЛАН ПРИЕМ
График  на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023г.
Постоянно действащи комисии

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Дневен режим за

2022 – 2023

Седмична програма за

втори срок

2022 – 2023

График

Самостоятелна форма

на обучение

График

Класни и контролни работи II срок през учебната 2022/2023

График за консултации на учители с родители

График за консултации на учители с ученици

Заявления

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Заявление за прием в VIII клас

Заявление за прием в XI клас

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Заявление от родител

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за академична справка

Заявление за достъп до обществена информация

БЛАНКА ВХОДНО НИВО

БЛАНКА ИЗХОДНО НИВО

Доклад класни ръководители – първи срок

Справка декларация по заместване

Справка декларация по образец 1

Справка декларация самостоятелна форма

Справка, движение на ученици