Нормативни документи
Административни услуги
Графици
Бланки за документи
Училищен вестник

РПГ "Никола Стойчев"

Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм. През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

ТИП ДОКУМЕНТ                                        
Правила за движение на документооборота
Правила за работа с Електронен Дневник 2023/2024
Етичен Кодекс 2023/2024
Мерки за осигуряване на качеството на професионално образование 2023/2024
План за безопасност на движението по пътищата 2023/2024
Правилник за дейността на РПГ "Никола Стойчев" 2023/2024
План за квалификационната дейност 2023/2024
Годишни планове на методическите обединения 2023/2024
 План за подкрепа на ученици 2023/2024
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд  2023/2024
Училищни учебни планове  - Дневна форма на обучение
Училищни учебни планове - Самостоятелна форма на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024
Равни възможности за ученици от уязвими групи 2023 - 2024
Противоепидемични мерки в условия на COVID-19. 2022 - 2023
Мерки за повишаване качеството на образование  2023/2024
Правила за получаване на стипендии 2023/2024
Стратегия за развитие 2023 - 2027
Вътрешни правила за формиране на работната заплата 2023/2024
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Правила за движение и съхранение на документи с фабрична номерация 2023/2024
Училищен парламент 2023/2024
Информация за делегирания бюджет
ПЛАН ПРИЕМ
График  на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/2024г.
Постоянно действащи комисии

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ


Дневен режим за

2023 - 2024

Седмична програма за

втори срок

2023 - 2024

График

Самостоятелна форма

на обучение

График

Класни и контролни работи II срок през учебната 2023/2024

График за консултации на учители с родители

График за консултации на учители с ученици

Заявления

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Заявление за прием в VIII клас

Заявление за прием в XI клас

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Заявление от родител

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за академична справка

Заявление за достъп до обществена информация