Нормативни документи

Административни услуги

Графици

Бланки за документи

РПГ “Никола Стойчев”

Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм. През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

ТИП ДОКУМЕНТ                                        
Годишен план за дейността на училището 2020/2021
Стратегия на училището 2020/2021
План за справяне с тормоза в училище 2020/2021
Правила за прилагане на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение за 2020/2021
Правилник за дейността на училището за  2020/2021
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за 2020/2021
Стратегия за развитие на училището
Етичен кодекс 2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи  2020/2021
Училищни учебни планове  – Дневна форма на обучение
Училищни учебни планове – Самостоятелна форма на обучение
Годишен план 2020 – 2021
Форми на обучение 2020 – 2021
Противоепидемични мерки в условия на COVID-19. 2020 – 2021
Мерки за повишаване качеството на образование 
План-прием за учебната 2020 – 2021
Информация за изпълнението на делигирания бюджет 2020г.
Вътрешни правила за формиране на работната заплата
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дневен режим за

2020 – 2021

Седмична програма за

втори срок

2020 – 2021

График

Самостоятелна форма

на обучение

График

Класни работи

График за консултации на учители с родители

График за консултации на учители с ученици

Заявления

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Заявление за прием в VIII клас

Заявление за прием в XI клас

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Заявление от родител

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за академична справка

Заявление за достъп до обществена информация

БЛАНКА ВХОДНО НИВО

БЛАНКА ИЗХОДНО НИВО

Доклад класни ръководители – първи срок

Справка декларация по заместване

Справка декларация по образец 1

Справка декларация самостоятелна форма

Справка, движение на ученици