Нормативни документи

Административни услуги

Графици

Бланки за документи

Училищен вестник

РПГ “Никола Стойчев”

Откритото през 1968 г. със заповед на Министерството на народната просвета Средно професионално-техническо училище по лесохимическа и целулозна промишленост през 1992 г. се трансформира в Техникум по хранително-вкуова промишленост и туризъм. През 2003 г. статутът на училището е променен и става Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Четири години по-късно, през 2007 г., гимназията свързва името си с Разложкия маестро Никола Стойчев.

ТИП ДОКУМЕНТ                                        
Правила за движение на документооборота 2021/2022
Правила за работа с Електронен Дневник 2021/2022
Етичен Кодекс 2021/2022
Мерки за осигуряване на качеството на професионално образование 2021/2022
План за Безопастност на движението по пътищата 2021/2022
Правилник за дейността на РПГ “Никола Стойчев” 2021/2022
План за квалификационната дейност 2021/2022
План за ОРЕС 2021/2022
 План за подкрепа на ученици 2021/2022
План за Безопасни условия на възпитание, обучение, труд  2021/2022
Училищни учебни планове  – Дневна форма на обучение
Училищни учебни планове – Самостоятелна форма на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред 2021 – 2022
Равни възможности за ученици от уязвими групи 2021 – 2022
Противоепидемични мерки в условия на COVID-19. 2021 – 2022
Мерки за повишаване качеството на образование 
Правила за получаване на стипендии 2021/2022
Стратегия за развитие 2020 – 2024
Вътрешни правила за формиране на работната заплата
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Правила за движение и съхранение на документи с фабрична номерация
Ученически парламент 2021 – 2022
Информация за делегирания бюджет
ПЛАН ПРИЕМ
График  на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023г.

График на провеждане на изпити с лица, обучавани в самостоятелна форма. Поправителна сесия м. Юли за учебната 2021/2022г.

Дневен режим за

2021 – 2021

Седмична програма за

втори срок

2021 – 2022

График

Самостоятелна форма

на обучение

График

Класни и контролни работи II срок през учебната 2021/2022

График за консултации на учители с родители

График за консултации на учители с ученици

Заявления

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Заявление за прием в VIII клас

Заявление за прием в XI клас

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Заявление от родител

Заявление за освобождаване от ФВС

Заявление за издаване на удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за академична справка

Заявление за достъп до обществена информация

БЛАНКА ВХОДНО НИВО

БЛАНКА ИЗХОДНО НИВО

Доклад класни ръководители – първи срок

Справка декларация по заместване

Справка декларация по образец 1

Справка декларация самостоятелна форма

Справка, движение на ученици