Производство на кулинарни изделия и напитки

Срока на обучение е 5 години, с придобита втора степен на професионална квалификация. Формата на обучение е дневна.

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия за труд
  • Изисквания за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място
  • Извършване на предварителна подготовка на хранителните продукти
  • Съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания
  • Приготвяне на кулинарни изделия и напитки
  • Ефективно използване на материално-техническата база
  • Работа с отчетни документи

Професионална реализация


  • готвачи в заведения за обществено хранене;
  • готвачи в хотели;
  • готвачи в ученически столове.